требования по загранпаспорту(актуально для жителей Украины)

День добрый всем!!! Вот и дождались! :lol: DV-09!!!
С нета скачал следующий документ( АДМИНАМ : если посчитаете нужным удалить - пожалуйста,я подумал может кому-то будет интересно) :

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
вiд 26 червня 2007 р. N 858
Київ
Про затвердження технiчного опису
та зразка бланка паспорта громадянина України
для виїзду за кордон та внесення змiн
до деяких актiв Кабiнету Мiнiстрiв України
Вiдповiдно до Положення про паспорт громадянина України для виїзду за кордон, затвердженого постановою Верховної Ради України вiд 23 лютого 2007 р. N 719-V, Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

 1. Затвердити такi, що додаються:
  технiчний опис та зразок бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
  змiни, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України;
  перелiк постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть.
 2. Установити, що виданi паспорти громадянина України для виїзду за кордон, а також паспорти, що оформлюються з використанням бланкiв паспорта громадянина України для виїзду за кордон попереднiх зразкiв, є чинними протягом строку їх дiї. Виготовлення бланкiв паспорта попереднiх зразкiв припиняється пiсля набрання чинностi цiєю постановою.
 3. Мiнiстерству внутрiшнiх справ:
  передати до 15 липня 2007 р. Мiнiстерству закордонних справ 97 тис. бланкiв паспортiв громадян України для виїзду за кордон попереднiх зразкiв з вклеюваною фотокарткою;
  подати Кабiнетовi Мiнiстрiв України пропозицiї щодо законодавчого врегулювання питання збору бiометричної iнформацiї про громадян України;
  розробити та здiйснити до 2010 року заходи щодо розмiщення у паспортi громадянина України для виїзду за кордон безконтактного електронного носiя, який мiстить паспортнi данi та бiометричну iнформацiю, згiдно з вимогами Мiжнародної органiзацiї цивiльної авiацiї IКАО, Doc. N 9303.
  Прем"єр-мiнiстр України В.ЯНУКОВИЧ
  Затверджено
  постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
  вiд 26 червня 2007 р. N 858
  Технiчний опис
  та зразок бланка паспорта громадянина
  України для виїзду за кордон
 4. Бланк паспорта громадянина України для виїзду за кордон (далi - паспорт) має вигляд зшитої нитками обрiзної книжечки розмiром 88 х 125 мiлiметрiв. Книжечка складається з обкладинки, 32 (або 64) паперових сторiнок та сторiнки, виготовленої з багатошарового полiмерного матерiалу (сторiнка даних), яка вшита мiж внутрiшнiм лiвим боком обкладинки та першою сторiнкою паспорта.
  Паспорт скрiплюється замкненим швом, виконаним нитками iз захисними властивостями.
 5. Обкладинка паспорта виготовляється iз зносостiйкого палiтурного матерiалу синього кольору.
  У верхнiй частинi лицьового боку обкладинки мiститься контурне зображення малого Державного Герба України, нижче - двома рядками українською i англiйською мовою написи “ПАСПОРТ УКРАЇНА”. Написи та зображення малого Державного Герба України виконуються тисненням фольгою бронзового кольору (додаток 1).
  У разi наявностi в паспортi безконтактного електронного носiя у нижнiй частинi обкладинки розмiщується спецiальний символ вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв.
 6. Для друкування внутрiшнього лiвого та правого бокiв обкладинки (далi - лiвий i правий форзац) використовується папiр без оптичного вiдбiлювача з трьома видами захисних волокон та з не менш як 90-вiдсотковим вмiстом бавовняної целюлози.
 7. На лiвому i правому форзацi надрукованi фоновi сiтки у виглядi фрагментiв орнаментальних рисункiв, що променями сходяться в мiсцi стилiзованого зображення малого Державного Герба України. Українською i англiйською мовою надрукованi слова “ПАСПОРТ”, “ПАСПОРТ УКРАЇНА”, лiтери в яких виконанi мiкротекстом.
 8. Угорi правого форзаца українською мовою надрукованi слова “СЛIД ПАМ"ЯТАТИ”, нижче - текст українською мовою:
  “Для в"їзду до iноземної держави необхiдно обов"язково отримати вiзу, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України.
  Невиконання митних i валютних правил може призвести до вiдкладення закордонної поїздки. Вiдомостi про вимоги з цих питань Ви можете отримати у найближчiй митницi.
  Вiдповiдно до мiжнародних правил охорони здоров"я iноземна держава, до якої Ви прибули, може зажадати документ щодо вакцинацiї проти хвороб. За бiльш докладною iнформацiєю звертайтеся до мiсцевих органiв охорони здоров"я.
  У разi втрати, крадiжки або знищення паспорта Ви зобов"язанi негайно повiдомити про це органи внутрiшнiх справ України чи найближчу консульську установу України за кордоном.
  З метою створення умов, що гарантують вiдшкодування в повному обсязi витрат, пов"язаних з непередбачуваними обставинами пiд час пересування за кордоном, Ви повиннi бути застрахованi.”.
  Внизу правого форзаца зазначене найменування пiдприємства, що виготовило бланк (додаток 2).
 9. Сторiнка даних призначена для внесення iнформацiї (у тому числi машинозчитуваної) про пред"явника паспорта та його реквiзитiв. Сторiнка даних виготовлена з багатошарового полiкарбонату iз захисним покриттям.
 10. На сторiнку даних iнформацiя вноситься централiзовано. На лицьовий бiк сторiнки вона вноситься способом лазерного гравiрування на внутрiшньому шарi полiкарбонату. Лицьовим боком сторiнки даних є бiк, прилеглий до першої паперової сторiнки паспорта.
 11. Вiдцифроване зображення обличчя пред"явника паспорта, його пiдпис виконуються на лицьовому боцi сторiнки даних способом лазерного гравiрування. Зображення обличчя дублюється на сторiнцi способом лазерної перфорацiї.
 12. Текстова iнформацiя на сторiнцi даних розмiщується паралельно корiнцю паспортної книжечки i починається вiд нього.
 13. Сторiнка даних виготовляється вiдповiдно до вимог частини першої документа Мiжнародної органiзацiї цивiльної авiацiї (IКАО, Doc. N 9303) i складається iз зони вiзуальної перевiрки, подiленої на шiсть зон, та сьомої машинозчитуваної зони (додаток 3).
 14. На лицьовому боцi сторiнки даних мiстяться п"ять обов"язкових зон вiзуальної перевiрки паспорта та зона для машинозчитуваного контролю (додаток 4).
 15. Елементи даних у зонах I - V розмiщуються у такiй послiдовностi:
  зона I. Одним рядком друкуються назва держави та зображення малого Державного Герба України, яке тричi повторюється. Нижче, двома рядками, зазначається назва документа, далi, одним рядком, - назви полiв для внесення таких даних: “Тип”, “Код держави”, “Номер паспорта”;
  зона II. Послiдовно, згори донизу, друкуються назви полiв для внесення таких вiдомостей про пред"явника паспорта:
  “Прiзвище”;
  “Iм"я”;
  “Громадянство”;
  “Дата народження”, “Персональний номер”;
  “Стать”, “Мiсце народження”;
  зони III - IV. Продовження полiв у такому ж порядку, як у зонi II, для внесення iнших вiдомостей, а саме:
  “Дата видачi”, “Орган, що видав”;
  “Дата закiнчення строку дiї”, “Пiдпис пред"явника”.
  Текст друкується українською i англiйською мовою;
  зона V. Призначена для розмiщення вiдцифрованого зображення обличчя пред"явника паспорта.
 16. Зона VI. Зворотний бiк сторiнки даних є зоною для внесення додаткових факультативних вiдомостей про пред"явника паспорта, якi визначаються в установленому порядку.
 17. Зона VII. Призначена для внесення машинозчитуваної iнформацiї. Елементи даних друкуються за машинозчитуваною формою двома рядками. Структура даних машинозчитуваних рядкiв, позицiювання рядкiв у машинозчитуванiй зонi, гарнiтура i розмiр шрифтiв визначаються вiдповiдно до вимог IКАО, Doc. N 9303.
  Фоновi зображення сторiнки даних складаються з фонових сiток у виглядi хвилястих лiнiй змiнної товщини, якi утворюють слово “УКРАЇНА”, що повторюється, фрагментiв графiчних орнаментiв, гiльйошних елементiв, мiкротексту iз слiв “УКРАЇНА”, “ПАСПОРТ” та зображення малого Державного Герба України. Усi написи у фонових зображеннях, у тому числi мiкротекст, виконуються українською i англiйською мовою.
  У лiвому верхньому кутi лицьового боку сторiнки даних зображено карту України, яка пiд рiзним кутом зору змiнює свiй колiр вiд бронзово-червоного до бронзово-зеленого.
  Машинозчитувана зона вiддiлена вiд зони вiзуальної перевiрки двома лiнiями мiкротексту “УКРАЇНА”.
 18. Паспорт може мiстити безконтактний електронний носiй для додаткової iнформацiї про пред"явника, обсяг якої встановлюється вiдповiдно до законодавства.
 19. Для друкування паперових сторiнок паспорта використовується папiр без оптичного вiдбiлювача з водяними знаками, трьома видами захисних волокон та з не менш як 50-вiдсотковим вмiстом бавовняної целюлози. Водяний знак має вигляд решiтки з видовжених шестигранникiв, усерединi яких надруковано слово “Україна”.
 20. Угорi першої сторiнки, паралельно довшому краю, мiститься напис: “Паспорт є власнiстю України”. Пiд ним двома колонками текст такого змiсту:
  “Iменем України Мiнiстр закордонних справ України просить усiх, кого це може стосуватися, всiма можливими заходами полегшити поїздку пред"явника паспорта i надавати йому необхiдну допомогу та захист.”.
  Текст друкується українською i англiйською мовою (додаток 5).
  Фоновi рисунки першої сторiнки включають зображення малого Державного Герба України та карти України з назвами регiонiв, виконаними мiкротекстом, сiтки з рiзною геометрiєю рисунка та мiкрографiкою, слова “УКРАЇНА”, “ПАСПОРТ”.
 21. Сторiнки друга - п"ята призначенi для особливих вiдмiток, зокрема внесення вiдомостей про дiтей, якi вiд"їжджають з пред"явником паспорта без вiдповiдних документiв, мiсце його проживання, контактний номер телефону тощо.
  У верхнiй частинi цих сторiнок, паралельно коротшому краю, українською i англiйською мовою через скiсну риску надруковано слова “ОСОБЛИВI ВIДМIТКИ” (додаток 6).
  Фоном другої - п"ятої сторiнок є фрагменти сiток з рiзною геометрiєю рисунка та мiкрографiкою, гiльйошнi елементи та слова “УКРАЇНА”, “ПАСПОРТ” українською i англiйською мовою, що повторюються. Лiтери в словах утворенi лiнiями мiкротексту “УКРАЇНА”, “ПАСПОРТ” українською i англiйською мовою. Таким же мiкротекстом виконано хвилясту лiнiю в нижнiй частинi сторiнок.
 22. Сторiнки шоста - тридцять друга (шiстдесят четверта) призначенi для проставлення вiз на в"їзд до iноземних держав i вiдмiток про перетинання державного кордону пред"явником паспорта. У верхнiй частинi цих сторiнок українською i англiйською мовою через скiсну риску надруковано слово “ВIЗИ” (додаток 7).
 23. Фоновi графiчнi зображення сторiнок шостої – тридцять другої (шiстдесят четвертої) мають єдину нацiональну тематику, вiдтворену в зображеннi орнаментiв, вишивок, геральдики, характерних для певних регiонiв вiдповiдно до адмiнiстративно-територiального устрою України.
  Фоновi сiтки зазначених сторiнок утворюють фрагменти українських орнаментiв, якi в центральнiй частинi сторiнок об"єднанi зображенням карти України iз зазначенням адмiнiстративно-територiальних одиниць на фонi малого Державного Герба України. Назва кожного регiону виконана мiкротекстом.
  Орнаменти, надрукованi вздовж лiвого (парнi сторiнки) та правого (непарнi сторiнки) країв сторiнок, символiзують певний регiон України. Верхня частина кожного орнаменту доповнюється гербом вiдповiдного регiону, а на зображеннi карти України мiсце розташування регiону видiлено контрастним мiкротекстом. У нижнiй частинi назва регiону повторюється мiкротекстом у виглядi хвилястих лiнiй. На вiдповiдних сторiнках надрукованi слова “Київ”, “Севастополь”.
  Фоновi зображення сторiнок тридцять третьої - шiстдесят четвертої такi само, як другої - п"ятої сторiнок.
 24. Фоновi зображення на всiх сторiнках паспорта виконуються офсетним друком з райдужним ефектом фарбами синього, блакитного, рожевого, фiолетового та жовтого кольору з використанням технологiї райдужного друку.
 25. Усi сторiнки бланка паспорта мають захиснi елементи, виконанi спецiальними фарбами вiдповiдно до розробленої в установленому порядку схеми захисту.
  Паперовi сторiнки паспорта (крiм першої) пронумеровано.
  На сторiнцi тридцять другiй (шiстдесят четвертiй) способом високого друку проставляються серiя, позначена двома лiтерами, та шестизначний номер бланка паспорта (додаток 8).
 26. На сторiнках першiй - тридцять другiй (шiстдесят четвертiй) та на правому боцi обкладинки на вiдстанi 5 (± 0,5) мiлiметрiв вiд верхнього обрiзу книжечки способом лазерної перфорацiї проставляються серiя, позначена двома лiтерами, та шестизначний номер паспорта.
  Затверджено
  постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
  вiд 26 червня 2007 р. N 858
  Змiни,
  що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України
 27. У Правилах оформлення i видачi паспорта громадянина України для виїзду за кордон i проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 березня 1995 р. N 231 (ЗП України, 1995 р., N 6, ст. 158; Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 12, ст. 752, N 49, ст. 3210; 2006 р., N 18, ст. 1328):
 1. в абзацi першому пункту 8 слова “з можливiстю продовження на такий же строк” виключити;
 2. в абзацi другому пункту 10 слово i цифру “(додаток 1)” виключити;
 3. додаток 1 до Правил виключити;
 4. у додатку 2 до Правил:
  пункт 2 викласти в такiй редакцiї:
  “2. До бланка паспорта данi вносяться способом лазерного гравiрування, проїзного документа дитини - способом принтерного друку фарбою чорного кольору українськими лiтерами - згiдно з ДСТУ 2024-91, латинськими - згiдно з ГОСТ 16330-85 iз застосуванням верхнього регiстру. Висота лiтер - до 3 мiлiметрiв з горизонтальною щiльнiстю друкування не бiльш як 15 знакiв на 25,4 мiлiметра (у машинозчитуванiй зонi - шрифтом розмiру 1 з горизонтальною щiльнiстю 10 знакiв на 25,4 мiлiметра).”;
  пункт 3 виключити;
  пункт 4 викласти в такiй редакцiї:
  "4. Заповнення даних:

| Елементи | Назва поля | Заповнення |Макси-|
| даних |---------------------------------------|елементiв даних |мальна|
| | паспорт | проїзний документ | в обох видах | кiль-|
| | | дитини | документiв |кiсть |
| | | | |знакiв|
|-------------±------------------±-------------- ----±---------------±-----|
| Назва | | |ПАСПОРТ PASSPORT|змiнна|
| документа | | |ПРОЇЗНИЙ | |
| | | |ДОКУМЕНТ ДИТИНИ | |
| | | |TRAVEL DOCUMENT | |
| | | |OF A CHILD | |
|-------------±------------------±-------------- ----±---------------±-----|
|Тип документа|Тип/Type |Тип/Type | | 2 |
|-------------±------------------±-------------- ----±---------------±-----|
|Код держави |Код держави/Country|Код держави/Code of|UKR UKR | 3 |
| |code |State | | |
|-------------±------------------±-------------- ----±---------------±-----|
|Номер |Номер паспорта/ |Документ N/Document|зазначається | 8 |
|документа |Passport No. |No |номер виданого | |
| | | |документа | |
|-------------±------------------±-------------- ----±---------------±-----|
|Прiзвище |Прiзвище/Surname |Прiзвище/Surname |зазначається | 32 |
| | | |прiзвище | |
|-------------±------------------±-------------- ----±---------------±-----|
|Iм"я |Iм"я/Given Names |Iм"я/Given names |зазначається | 32 |
| | | |iм"я | |
|-------------±------------------±-------------- ----±---------------±-----|
|Громадянство |Громадянство/ |Громадянство/ |УКРАЇНА/UKRAINE | 16 |
| |Nationality |Nationality | | |
|-------------±------------------±-------------- ----±---------------±-----|
|Дата |Дата народження/ |Дата народження/ |зазначається | 13 |
|народження |Date of birth |Date of birth |дата народження | |
|-------------±------------------±-------------- ----±---------------±-----|
|Персональний |Персональний | |зазначається | 10 |
|номер |номер/Personal No. | |iдентифiкацiйний| |
| | | |номер фiзичної | |
| | | |особи - платника| |
| | | |податкiв та | |
| | | |iнших | |
| | | |обов"язкових | |
| | | |платежiв* | |
|-------------±------------------±-------------- ----±---------------±-----|
|Стать |Стать/Sex |Стать/Sex |зазначається | 3 |
| | | |стать | |
|-------------±------------------±-------------- ----±---------------±-----|
|Мiсце |Мiсце народження/ |Мiсце народження/ |зазначається | 26 |
|народження |Place of birth |Place of birth |мiсце | |
| | | |народження | |
|-------------±------------------±-------------- ----±---------------±-----|
|Дата видачi |Дата видачi/Date of|Дата видачi/Date of|зазначається | 13 |
|документа |issue |issue |дата видачi | |
| | | |документа | |
|-------------±------------------±-------------- ----±---------------±-----|
|Орган, що |Орган, що |Орган, що |зазначається код| 4 |
|видав |видав/Authority |видав/Authority |органу, що видав| |
|документ | | |документ | |
|-------------±------------------±-------------- ----±---------------±-----|
|Дата |Дата закiнчення |Дiйсний до/Date of |зазначається | 13 |
|закiнчення |строку дiї/ |expiry |дата закiнчення | |
|строку дiї |Date of expiry | |строку дiї | |
|документа | | |документа | |
|-------------±------------------±-------------- ----±---------------±-----|
|Пiдпис |Пiдпис пред"явника/| |вiдцифроване | |
|пред"явника |Holder signature | |зображення | |
|документа | | |пiдпису | |
| | | |пред"явника | |
| | | |паспорта | |
|-------------±------------------±-------------- ----±---------------±-----|
|Елемент | | |у паспортi - два| |
|iдентифiкацiї| | |вiдцифрованi | |
| | | |зображення | |
| | | |обличчя | |
| | | |пред"явника | |
| | | |паспорта, | |
| | | |виконанi | |
| | | |способом | |
| | | |лазерного | |
| | | |гравiрування та | |
| | | |лазерної | |
| | | |перфорацiї. У | |
| | | |проїзному | |
| | | |документi - | |
| | | |вклеєна | |
| | | |фотокартка | |
| | | |пред"явника або | |
| | | |фотовiдбиток, | |
| | | |виконаний | |
| | | |принтерним | |
| | | |друком"; | | • у разi вiдсутностi не заповнюється.
  у пунктi 5:
  транслiтерацiю викласти в такiй редакцiї:

|“А - A |I - I |Т - Т |
|-----------±---------±------------------------- ---------------|
|Б - B |Ї - I |У - U |
|-----------±---------±------------------------- ---------------|
|В - V |Й - I |Ф - F |
|-----------±---------±------------------------- ---------------|
|Г - G |К - K |Х - KH |
|-----------±---------±------------------------- ---------------|
|Ґ - G |Л - L |Ц - TS |
|-----------±---------±------------------------- ---------------|
|Д - D |М - M |Ч - CH |
|-----------±---------±------------------------- ---------------|
|Е - E |Н - N |Ш - SH |
|-----------±---------±------------------------- ---------------|
|Є - IE |О - O |Щ - SHCH |
|-----------±---------±------------------------- ---------------|
|Ж - ZH |П - P |Ь - еквiвалент вiдсутнiй |
|-----------±---------±------------------------- ---------------|
|З - Z |Р - R |Ю - IU |
|-----------±---------±------------------------- ---------------|
|И - Y |С - S |Я - IA |
|-----------±---------±------------------------- ---------------|
| | |” (апостроф) - еквiвалент вiдсутнiй"; |


примiтку до транслiтерацiї виключити;
абзац другий пункту 9 викласти в такiй редакцiї:
"Коди держав зазначаються згiдно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 “Коди назв країн свiту”;
пункти 12 i 14 викласти в такiй редакцiї:
“12. Елемент iдентифiкацiї (вiдцифроване або iнше зображення обличчя особи) вноситься згiдно з IКАО, Doc. N 9303, ДСТУ 1303-94.”;
"14. Вiдомостi про дiтей вносяться на другу та третю сторiнки паспорта “Особливi вiдмiтки.”;
5) доповнити Правила додатком 2-1 такого змiсту:
"Додаток 2-1
до Правил
Порядок
централiзованого оформлення, виготовлення
та видачi паспорта громадянина України
для виїзду за кордон

 1. Централiзоване оформлення, виготовлення та видача паспортiв громадянина України для виїзду за кордон (далi - паспорт) громадянам, якi проживають в Українi, здiйснюється управлiннями (вiддiлами) у справах громадянства, iммiграцiї та реєстрацiї фiзичних осiб головних управлiнь, управлiнь МВС України в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мм. Києвi та Севастополi, вiддiлiв, вiддiлень у справах громадянства, iммiграцiї та реєстрацiї фiзичних осiб мiських, районних управлiнь (вiддiлiв) МВС (далi - територiальний орган чи пiдроздiл), на базi яких утворюються вузли мiсцевого рiвня (у районах, районах у мiстах, мiстах обласного значення) та вузли регiонального рiвня (в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мм. Києвi та Севастополi), Головним обчислювальним центром Державної iнформацiйної системи реєстрацiйного облiку фiзичних осiб та їх документування, що дiє у складi Державного департаменту у справах громадянства, iммiграцiї та реєстрацiї фiзичних осiб МВС (далi - Головний обчислювальний центр) i Державним пiдприємством “Державний центр персоналiзацiї документiв” (далi - Центр).
  Оформлення, виготовлення та видача паспортiв громадянам України, якi постiйно проживають, перебувають у довгостроковому вiдрядженнi, на навчаннi, стажуваннi, працюють за контрактом або перебувають на лiкуваннi за кордоном, здiйснюється МЗС, дипломатичними представництвами та консульськими установами України, на базi яких утворюються вiдповiднi вузли регiонального та мiсцевого рiвня Державної iнформацiйної системи реєстрацiйного облiку фiзичних осiб та їх документування.
 2. Анкета отримувача паспорта оформляється безпосередньо уповноваженою особою територiального органу чи пiдроздiлу або консульською посадовою особою дипломатичного представництва чи консульської установи України за кордоном.
 3. Зазначенi в анкетi персональнi данi передаються до Головного обчислювального центру через вузол вiдповiдного регiонального рiвня.
 4. Мiж вузлами мiсцевого та регiонального рiвня, Головним обчислювальним центром персональнi данi передаються каналами зв"язку, згрупованими в спецiальнi файли, що мiстять графiчнi та текстовi данi. До завершення Центром роботи, пов"язаної iз забезпеченням технiчного захисту iнформацiї, така передача здiйснюється з використанням оптичних носiїв iнформацiї.
 5. Головний обчислювальний центр:
  проводить з використанням бази даних Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов"язкових платежiв перевiрку достовiрностi вiдповiдного iдентифiкацiйного номера;
  передає до Центру персональнi данi, необхiднi для виготовлення паспортiв.
  Пiсля виготовлення паспортiв персональнi данi повертаються Головному обчислювальному центру.
 6. Паспорти виготовляються Центром вiдповiдно до вимог, визначених частиною першою документа Мiжнародної органiзацiї цивiльної авiацiї (IКАО, Doc. N 9303), технiчного опису та зразка бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України, надсилаються до вiдповiдного територiального органу чи пiдроздiлу (вузла мiсцевого рiвня) у порядку, встановленому для передачi документiв суворої звiтностi, протягом трьох робочих днiв пiсля надходження iнформацiї вiд Головного обчислювального центру, а в разi термiнового оформлення паспорта - в той самий день.
 7. Пiд час передачi персональних даних, вiдправлення Центром виготовлених паспортiв, а також їх видачi складається вiдповiдний реєстр.
 8. Паспорт видається заявниковi не пiзнiше нiж через 30 днiв пiсля оформлення анкети, у разi оформлення анкети в дипломатичному представництвi або консульськiй установi України за кордоном, а також у разi виїзду на постiйне проживання за кордон - протягом не бiльш як трьох мiсяцiв.
 9. Персональнi данi, внесенi до анкети заявника, зберiгаються в електронному виглядi в суб"єктiв (крiм Центру), зазначених у пунктi 1 цього Порядку, якi брали участь в оформленнi паспорта.".
 10. У розпорядженнi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 лютого 1998 р. N 96 iз змiнами, унесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 травня 2005 р. N 378 (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 22, ст. 1198), слова i цифри “на перiод до 2006 року” замiнити словами i цифрами “на перiод до 2009 року”.
 11. У пiдпунктi 5 пункту 3 Положення про Головний обчислювальний центр Державної iнформацiйної системи реєстрацiйного облiку фiзичних осiб та їх документування, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 квiтня 2004 р. N 573 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 17, ст. 1197, N 51, ст. 3360; 2005 р., N 22, ст. 1198; 2006 р., N 11, ст. 752), слова “Державного центру виготовлення паспортних документiв” замiнити словами "Державного пiдприємства “Державний центр персоналiзацiї документiв”.
 12. Абзац другий пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 березня 2006 р. N 327 “Про створення Державної iнформацiйної системи реєстрацiйного облiку фiзичних осiб та їх документування” (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 11, ст. 752) викласти в такiй редакцiї:
  “Замовниками робiт, пов"язаних iз створенням Системи, визначити Мiнiстерство внутрiшнiх справ i Мiнiстерство закордонних справ.”.
  Затверджено
  постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
  вiд 26 червня 2007 р. N 858
  Перелiк
  актiв Кабiнету Мiнiстрiв України,
  що втратили чиннiсть
 13. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 червня 1994 р. N 354 “Про затвердження зразка бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон”.
 14. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 липня 2000 р. N 274.
 15. Пункт 2 розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 березня 2002 р. N 165 “Про внесення змiн до розпоряджень Кабiнету Мiнiстрiв України з питань створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи”.
 16. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 квiтня 2002 р. N 450 “Про затвердження Порядку централiзованого оформлення, виготовлення та видачi паспорта громадянина України для виїзду за кордон” (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 14, ст. 754).
 17. Пункт 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 травня 2005 р. N 378 “Деякi питання виготовлення та використання бланкiв паспорта громадянина України для виїзду за кордон” та пункт 4 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених цiєю постановою (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 22, ст. 1198).
 18. Пункти 3 i 4 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 березня 2006 р. N 327 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 11, ст. 752).
 19. Пункт 2 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 березня 1995 р. N 231 i вiд 2 квiтня 2002 р. N 450, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 квiтня 2006 р. N 580 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 18, ст. 1328).
  Додаток 1
  до технiчного опису
  Лицьовий бiк обкладинки
  Зображення має графiчний вигляд. Не наводиться
  Додаток 2
  до технiчного опису
  Внутрiшнiй правий бiк обкладинки
  (правий форзац)
  Зображення має графiчний вигляд. Не наводиться
  Додаток 3
  до технiчного опису
  Машинозчитувана сторiнка (сторiнка даних)
  Розмiщення зон
  Зображення має графiчний вигляд. Не наводиться
  Додаток 4
  до технiчного опису
  Машинозчитувана сторiнка (сторiнка даних)
  Розмiщення полiв
  Зображення має графiчний вигляд. Не наводиться
  Додаток 5
  до технiчного опису
  Сторiнка 1
  Зображення має графiчний вигляд. Не наводиться
  Додаток 6
  до технiчного опису
  Сторiнки 2 - 5
  Зображення має графiчний вигляд. Не наводиться
  Додаток 7
  до технiчного опису
  Сторiнки 6 - 31
  Зображення має графiчний вигляд. Не наводиться
  Додаток 8
  до технiчного опису
  Сторiнка 32
  Зображення має графiчний вигляд. Не наводиться.

Постановление №858 от 26.06.2007 (редакция на 26.06.2007)
“Про затвердження технічного опису та зразка бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України”
Автор “Кабинет Министров Украины”

Документ взят из Системы “Парус-Консультант”

4 симпатии

Хочу заметить одну важную деталь для граждан Украины. Согласно новому закону, граждане Украины теперь не смогут делать паспорта за границей в стране временногопроживания. Они смогут сделать новый загранпаспорт только на Украине либо в посольстве, если они выписаны из Украины. Но выписываться нам не обязательно, поэтому большинство оставляет укр. прописку. Так вот, если у вас скоро истекает паспорт, то в Америке вы новый сделать не сможете! Они предложат вам с их помощью выписаться и только тогда они станут делать вам паспорт. Так что, если павпорт истекает, вам не удасться поездить вне Америки. Стоит делать новый паспорт сейчас, чтобы он годен был 10 лет, а за это время вы уже получите американское гражданство.
ЗЫ: Если вы сделаете доверенность, то оставшиеся на Украине родмтвенники смогут сделать вам новый паспорт. Но я не знаю, как тогда быть с штампами американскими, ставят ли их снова.

1 симпатия

Спасибо за ответ!Переделка з\г паспорта мне пока не светит (я только подал документы через турагенство- в паспортном столе мне 3,5 месяца полоскали мозги , а потом завернули документы всвязи с вышеприведенным указом ),а гринку надо ещё выиграть . Не будем бежать впереди бронепоезда :slight_smile:

Чего-то я теперь вообще ничего не могу понять, как пишется мое имя.:help:
Имя Валерий (по украински Валерiй) как мне теперь его напишут в загран паспорте? По этим правилам его должны написать Valerii. А на кредитной карточке у меня написано Valeriy. Как правильно, подскажите? И могу ли я просить, чтоб в паспорте написали мое имя также, как на кредитке?
Зараннее спасибо.

P.S. Простите, что залез не в ту тему, но правила прочитал здесь и по-этому решил здесь спросить…

У меня в загранпаспорте имя Hennadiy, следовательно если мне нужно будет поменять паспорт на новый , то в нем будет вписано имя Gennadiy или нет, подскажите.

Поводом для транслитерации имени-фамилии, отличающейся от официальных правил, служит наличие у Вас документов (выданных в своей или чужой стране) с этой самой транслитерацией. Разрешение дает начальник ОВИРа. ИМХО, я бы сходила к нему на прием с заявлением и приложением ксерокопии имеющихся документов перед подачей на оформление загранпаспорта.

Наверное так и поступлю. Спасибо Oza.

ребята с Украины,те кто получил загран паспорта до середины 2007 года,вы заполняете заявку фамилии и имени по тем данным что в паспорте прописаны или по новой транслитерации???

Как в загранпаспорте. У меня он будет годен и на ДВ-2009, и на ДВ-2010, если она будет.

1 симпатия

да,но у жены нет загран паспорта, а как же её данные заполнять ведь фамилии будут у нас по разному написаны cheleznyak- у меня в загранпаспорте,а у нее после получения ЗП(СЕЙЧАС У НЕЕ ЕГО НЕТ) получится по новым правилам написания cheleznial… как-то все это не правильно муж и жена, а в паспортах разное правописание,вот и разберись как быть…

Так и будет - не обращайте внимания. Или поменяйте свой паспорт на новый.

1 симпатия

Воспользуйтесь таблицей транслитерациии,там ничего сложного ,а данные на украинском есть в гражданском паспорте.Либо прислушайтесь к совету Oza.

Я года 2-3 назад уже подумывал дать доверенность родственникам, а в паспортом столе мне сказали, что только лично и никаких доверенностей, типа очень важный документ и никто кроме меня не может подать заявление на получение, равно как и забрать готовый паспорт. Можно подробнее? Кто-нибудь уже делал так? Личный опыт?

моему сыну 11 лет, загранпаспорта не имел, родился в Украине. Если сейчас мы хотим куда-то поехать, то ему можно сделать паспорт в Укр. посольстве?

На Украине для детей загранпаспорта не выдают(только с 18-ти лет),для таких случаев предусмотрен “детский проездной документ” - получать в том же ОВИРЕ.

Мне надо знать, как быть здесь в США с этим делом.

Загранпаспорта в 11 лет не дадут ни в Украине, ни в украинском посольстве в США. Просите “Проїздний документ дитини”.

1 симпатия